Weighted Chest To Bar AMRAP DB Hang Snatch Chin Up Run
WOD 08.08.2022
8 août 2022
Heavy Day Push Jerk Split Jerk AMRAP Hollow Rock Strict HSPU
WOD 09.08.2022
9 août 2022

🎁 1 mois offert

Transformez votre quotidien et reprenez le sport avec 1 mois offert !